Terma Penggunaan

Terma Penggunaan ini menentukan terma-terma di mana HotelsCombined Pty Ltd ACN 122 130 554 (kami) menyediakan akses kepada Laman Web serta Maklumatnya.
Pentakrifan
Dalam Terma Penggunaan ini:
Maklumat bermaksud semua maklumat tersedia dalam Laman Web termasuk:
 1. ketersediaan bilik hotel;
 2. kadar bilik hotel;
 3. keterangan dan gambar hotel;
 4. kemudahan hotel;
 5. ulasan pelanggan; dan
 6. komentar editorial;
Tujuan Yang Dibenarkan bermaksud tujuan yang membandingkan kadar dan perkhidmatan hotel berkaitan dengan penempahan dan/atau pengurusan perjalanan, tetapi tidak termasuk sebarang penerbitan semula atau pembekalan semula Maklumat atau mana-mana bahagian Maklumat kepada pengguna secara elektronik;
Tawaran Pihak Ketiga bermaksud barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan untuk jualan oleh pihak ketiga;
Laman Web bermaksud laman web yang berada di www.hotelscombined.my.
Akses
Dengan mengakses Laman Web, anda:
 1. bersetuju terikat dengan Terma Penggunaan ini; dan
 2. jamin bahawa anda telah mencapai umur 18 tahun.
Aktiviti Yang Dilarang
Anda tidak seharusnya:
 1. mengeluarkan semula dalam bentuk bahan, menerbitkan, mempersembahkan kepada awam, menyampaikan kepada awam, atau membuat adaptasi Maklumat atau mana-mana bahagian Maklumat selain daripada Tujuan Yang Dibenarkan;
 2. mengakses atau memantau Maklumat atau mana-mana bahagian Maklumat menggunakan sebarang jenis robot, lelabah, pengikis atau cara automasi lain tanpa keizinan bertulis terlebih dahulu daripada kami;
 3. melanggar sekatan dalam mana-mana kepala penyisihan robot pada Laman Web atau memintas atau mengelak apa-apa cara lain yang digunakan untuk menghalang atau mengehadkan akses pada Laman Web;
 4. ambil sebarang tindakan yang mengenakan atau mungkin mengenakan muatan besar yang tidak munasabah atau tidak seimbang ke atas infrastruktur kami;
 5. cuba mengubah suai, menterjemah, menyesuai, menyunting, mengurai, membongkar, atau menterbalikkan kejuruteraan mana-mana program perisian yang digunakan oleh kami berhubung dengan Laman Web.
Indemniti
Anda melindungi kami daripada dan terhadap semua kos, tuntutan, permintaan, liabiliti, perbelanjaan, kerosakan dan kerugian disebabkan anda menggunakan Maklumat atau mana-mana bahagian Maklumat untuk apa-apa tujuan selain daripada Tujuan Yang Dibenarkan.
Penentusahan Maklumat dan kesanggupan mengambil risiko
Penentusahan Maklumat
Anda mesti menentusahkan ketepatan Maklumat sebelum menerima atau menggunakan mana-mana Tawaran Pihak Ketiga.
Kesanggupan mengambil risiko
Anda memikul semua risiko berkaitan dengan:
 1. penggunaan Laman Web dan Maklumat; dan
 2. penerimaan dan penggunaan sebarang Tawaran Pihak Ketiga.
Tiada jaminan
Kami tidak menjamin:
 1. ketepatan, kualiti, kelengkapan, atau kebolehpercayaan Laman Web, Maklumat dan apa-apa Tawaran Pihak Ketiga;
 2. bahawa Laman Web dan Maklumat adalah bebas ralat, bebas virus, tidak terganggu atau bebas daripada penggunaan tanpa kebenaran atau penggodam.
Liabiliti
Had
Setakat mana yang telah dimaklumkan oleh terma-terma di bawah Akta Amalan Perdagangan 1974 (Cth) dikenakan ke atas perkhidmatan yang diberikan oleh kami, liabiliti daripada pihak kami jika melanggar sebarang daripada terma-terma tersebut hanyalah dihadkan kepada memberikan perkhidmatan tersebut sekali lagi atau membayar semula kos untuk membekalkan perkhidmatan itu sekali lagi.
Pengecualian
Kecuali terma-terma yang tidak boleh dikecualikan oleh undang-undang, semua terma selain daripada yang disebut di dalam Terma Penggunaan tersebut adalah dikecualikan.
Had liabiliti
Tertakluk kepada klausa 7.1 di atas, liabiliti agregat maksimum kami untuk anda terhad kepada $AU100.
Pengecualian daripada liabiliti
Kami tidak akan bertanggung jawab dalam apa-apa keadaan (sama ada dalam kontrak, tort atau sebaliknya) atas apa-apa kerugian atau kerosakan akibat, khas, sampingan atau secara tidak langsung termasuk kehilangan untung yang mungkin timbul di bawah Terma Penggunaan ini.
Umum
Persefahaman keseluruhan
Terma Penggunaan ini mengandungi persefahaman keseluruhan antara pihak-pihak dan menggantikan apa-apa perhubungan antara pihak-pihak sebelum ini.
Pindaan dan variasi
Kami mungkin meminda atau mengubah Terma Penggunaan ini pada bila-bila masa tanpa memberi anda notis.
Undang-undang pentadbiran dan bidang kuasa
Terma Penggunaan ini ditadbir dan mesti difahamkan mengikut undang-undang yang berkuatkuasa di New South Wales. Anda berada dalam bidang kuasa eksklusif mahkamah Negara tersebut dan Commonwealth of Australia untuk sebarang perkara yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma Penggunaan ini.