Bandingan Harga Hotel

Terma Penggunaan


Terma Penggunaan ini menentukan terma-terma HotelsCombined Pty Ltd ACN 122 130 554 di mana (kami) menyediakan akses kepada Laman Web serta Maklumatnya.

1. Pentakrifan

Dalam Terma Penggunaan ini:

Maklumat bermaksud semua maklumat tersedia dalam Laman Web termasuk:

 1. ketersediaan bilik hotel;
 2. kadar bilik hotel;
 3. keterangan dan gambar hotel;
 4. kemudahan hotel;
 5. ulasan pelanggan; dan
 6. komentar editorial;

Tujuan Yang Dibenarkan bermaksud tujuan yang membandingkan kadar penginapan dan perkhidmatan hotel berkaitan dengan penempahan dan/atau pengurusan perjalanan, tetapi tidak termasuk sebarang penerbitan semula atau membekalkan semula maklumat atau mana-mana bahagian Maklumat kepada pengguna secara elektronik;

Tawaran Pihak Ketiga bermaksud barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan untuk jualan oleh pihak ketiga;

Laman Web bermaksud laman web di hotelscombined.my.


2. Akses

Dengan mengakses Laman Web, anda:

 1. bersetuju terikat dengan Terma Penggunaan ini; dan
 2. jamin bahawa anda telah mencapai umur 18 tahun.

3. Aktiviti Yang Dilarang

Anda tidak seharusnya:

 1. mengeluarkan semula dalam bentuk bahan, menerbitkan, mempersembahkan kepada awam, menyampaikan kepada awam, atau membuat adaptasi Maklumat atau mana-mana bahagian Maklumat selain daripada Tujuan Yang Dibenarkan:
 2. akses atau pemantauan Maklumat atau mana-mana bahagian Maklumat menggunakan sebarang jenis robot, lelabah, pengikis atau cara berautomat lain tanpa keizinan bertulis terlebih dahulu:
 3. melanggar sekatan dalam mana-mana pengepala penyisihan robot pada Laman Web atau memintasi atau mengelak apa-apa cara lain yang digunakan untuk menghalang atau mengehadkan akses pada Laman Web:
 4. ambil sebarang tindakan yang mengenakan, atau mungkin mengenakan muatan besar yang tidak munasabah atau tidak seimbang dalam infrastruktur kami;
 5. cuba mengubah suai, menterjemah, menyesuai, mengedit, nyahkompil, nyahhimpun, kejuruteraan balikan mana-mana program perisian yang digunakan oleh kami berhubung dengan Laman web.

4. Indemniti

Anda melindungi kami daripada dan terhadap semua kos, tuntutan, permintaan, liabiliti, belanja, ganti rugi dan kerugian disebabkan anda menggunakan Maklumat atau mana-mana bahagian Maklumat untuk apa-apa tujuan selain daripada Tujuan Yang Dibenarkan.


5. Penentusahan Maklumat dan kesanggupan mengambil risiko

5.1 Penentusahan Maklumat

Anda mesti menentusahkan ketepatan Maklumat sebelum menerima atau menggunakan mana-mana Tawaran Pihak Ketiga.

5.2 Kesanggupan mengambil risiko

Anda memikul semua risiko berkaitan dengan:

 1. penggunaan Laman Web dan Maklumat; dan
 2. penerimaan dan penggunaan sebarang Tawaran Pihak Ketiga.

6. Tiada jaminan

Kami tidak menjamin:

 1. ketepatan, kualiti, kelengkapan, atau kebolehpercayaan Laman Web, Maklumat dan apa-apa dari Tawaran Pihak Ketiga:
 2. bahawa Laman Web dan Maklumat adalah bebas ralat, bebas virus, tidak terganggu atau bebas daripada penggunaan tanpa kebenaran atau penggodam.

7. Liabiliti

7.1 Had

Setakat mana yang telah dimaklumkan oleh terma-terma di bawah Akta Amalan Perdagangan 1974 (Cth) dikenakan ke atas perkhidmatan yang diberikan oleh kami, liabiliti dari pihak kami jika melanggar sebarang dari terma-terma tersebut hanyalah dihadkan kepada memberikan perkhidmatan tersebut sekali lagi atau membayar semula kos untuk membekalkan perkhidmatan itu sekali lagi.

7.2 Pengecualian

Kecuali terma-terma yang tidak boleh dikecualikan oleh undang-undang, semua terma selain daripada yang disebut di dalam Terma Penggunaan tersebut adalah dikecualikan.

7.3 Had liabiliti

Tertakluk kepada klausa 7.1 di atas, liabiliti agregat maksimum kami untuk anda terhad kepada $AU100.

7.4 Pengecualian daripada liabiliti

Kami tidak akan bertanggung jawab dalam apa-apa keadaan (sama ada dalam kontrak, tort atau sebaliknya) atas apa-apa kerugian atau kerosakan langsung, tidak langsung atau khas termasuk kehilangan untung yang mungkin timbul di bawah Terma Penggunaan ini.


8. Umum

8.1 Persefahaman keseluruhan

Terma Penggunaan ini mengandungi persefahaman keseluruhan antara pihak-pihak dan menggantikan apa-apa perhubungan antara pihak-pihak sebelum ini.

8.2 Pindaan dan variasi

Kami mungkin meminda atau mengubah Terma Penggunaan ini pada bila-bila masa tanpa memberi anda notis.

8.3 Undang-undang pentadbiran dan bidang kuasa

Terma Penggunaan ini ditadbir dan mesti difahamkan mengikut undang-undang yang berkuatkuasa di New South Wales. Anda berada dalam bidang kuasa eksklusif mahkamah Negara tersebut dan Commonwealth of Australia untuk sebarang perkara yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma Penggunaan ini.

Cari Hotel

1 Bilik:

2 Dewasa ubah konfigurasi

Kami mencari lebih banyak hotel

Bandingkan semua laman web pelancongan terbaik dengan satu pencarian mudah dan dapatkan apa yang dicari anda. Sangat mudah.

Jaminan harga terbaik

Tiada yuran tempahan, tiada caj tambahan. Itu janji kami kepada anda.

Para pelancong sangat menyukai kami

Lebih dari 400 juta pelancong mempercayai kami untuk mencari tawaran hotel terbaik tahun lepas.

© 2020